Harlem YMCA
180 West 135th Street
New York, New York State, NY 10030, Verenigde Staten
+1 (212) 912-2100